جەتىءبىلىم ينتەرنەت ساباقحاناسى

شاعىن پروگراممانى تەلەفون بەتىنە قالاي ساقتاپ الام

شاعىن پروگراممانى تەلەفون بەتىنە قالاي ساقتاپ الام

باس بەتكە كىرىپ وڭ جاق شەكەسىندەگى ءۇش نۇكتەنى باساسىز ،ودان添加到桌面دى باساسىز