سايتقا كىرۋ
امانتاي مۇعالىمجوعارى داەجەلى
تانىستىرۋى:

ءۇرىمجى قالالىق 6-باستاۋىش مەكتەپتىڭ مۋزىكا وقىتۋشىسى . شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى جانە ءۇرىمجى قالاسى سايباق رايونى بويىنشا مۋزىكا وقىتۋىنىڭ «ءپان جەتەكشىسى» اتاعىنىڭ يەگەرى. ورتا جانە باستاۋىش مەكتەپتەردىڭ مۋزيكا وقۋلىعىنىڭ ۇسىنىس ەتىلگەن قۇراستىرۋشىسى، مۋزيكا رەداكتورى، اۋدارماشى. اككوردەون، پينانينو جانە ەلەكترلى پينانينو ورىنداۋ شەبەرى.بۇل مۇعالىمنىڭ بارلىق دايىنداعان ساباقتارى