سايتقا كىرۋ
بولات مۇعالىمءتىل زەرتتەۋشى
تانىستىرۋى:


 شينجياڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ونەركاسىپتىك جوبالاۋ ماماندىعىن تامامداعان. زامان تالابىنا سايكەس، ءۇنحات جەلىسىندە اسا كوپتەگەن اعىلشىن ءتىلى قىزىعۋشىلارىن قولايلى دا ءونىمدى ونلاين ساباقتارىمەن قامداپ كەلە جاتقان اتوي اعارتۋى ءۇنحات ساباقحاناسىنىڭ قۇرۋشىسى ءارى اعىلشىن ءتىلى مۇعالىمى. قازاق ءۇنحات ساباقحانالارىنىڭ پايدا بولۋى مەن دامۋىنا سەبەپكەر تۇلعالاردىڭ ءبىرى.


بۇل مۇعالىمنىڭ بارلىق دايىنداعان ساباقتارى