سايتقا كىرۋ
ءسىزدىڭ ورنىڭىز:جەتى ءبىلىم - تالقى ورتالىعى - 所有问题 - 浏览问题
加入收藏

بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

سۇراق يەسى: kuliza | كورىلمى:153 رەت سيلىق ۇپايى :0ۇپاي
2017/1/2 19:24:56
بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

قانە،مەن جاۋاپ بەرەيىن ^^


انىقتاما ءنومىرى: انىقتاما ءنومىرىن جازىڭىز
ءبىرىنشى رەتكى جاۋابىڭىزعا1ۇپاي الاسىز, جاۋابىڭىز قابىل بولسا سيلىق ۇپايدان تىس جانە 2ۇپاي الاسىز
جالپى 0جاۋاپ قايتارىلدى
没有更多了
مۇعالىمدەردەن سۇراق سۇراۋ
قولدانۋشىلار ۇپاي باعاناسى
  • 3451????
  • 3042?????
  • 2763bless
  • 2384sherizat
  • 2325sky324
  • 2166mulai1009
  • 1957hansha7
  • 1908xieerjiang
  • 1859Gul761126
  • 18010nurxax7