سايتقا كىرۋ
ءسىزدىڭ ورنىڭىز:جەتى ءبىلىم - تالقى ورتالىعى - 所有问题 - 浏览问题
加入收藏

بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

سۇراق يەسى: kuliza | كورىلمى:408 رەت سيلىق ۇپايى :0ۇپاي
2017/1/2 19:24:56
بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

قانە،مەن جاۋاپ بەرەيىن ^^


انىقتاما ءنومىرى: انىقتاما ءنومىرىن جازىڭىز
ءبىرىنشى رەتكى جاۋابىڭىزعا1ۇپاي الاسىز, جاۋابىڭىز قابىل بولسا سيلىق ۇپايدان تىس جانە 2ۇپاي الاسىز
جالپى 0جاۋاپ قايتارىلدى
没有更多了
مۇعالىمدەردەن سۇراق سۇراۋ
قولدانۋشىلار ۇپاي باعاناسى
  • 8091?????
  • 6802????
  • 5433sherizat
  • 5004kokjal368
  • 4305muratkan
  • 4006zxcvbnm
  • 3717mulai1009
  • 3538bella
  • 3459nurtai7
  • 32210sky324