سايتقا كىرۋ
ءسىزدىڭ ورنىڭىز:جەتى ءبىلىم - تالقى ورتالىعى - 所有问题 - 浏览问题
加入收藏

بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

سۇراق يەسى: kuliza | كورىلمى:388 رەت سيلىق ۇپايى :0ۇپاي
2017/1/2 19:24:56
بەسنشى تاراۋدىڭ بىرنشى ساباعى داۋىسى شقپايدى

قانە،مەن جاۋاپ بەرەيىن ^^


انىقتاما ءنومىرى: انىقتاما ءنومىرىن جازىڭىز
ءبىرىنشى رەتكى جاۋابىڭىزعا1ۇپاي الاسىز, جاۋابىڭىز قابىل بولسا سيلىق ۇپايدان تىس جانە 2ۇپاي الاسىز
جالپى 0جاۋاپ قايتارىلدى
没有更多了
مۇعالىمدەردەن سۇراق سۇراۋ
قولدانۋشىلار ۇپاي باعاناسى
  • 7841?????
  • 6802????
  • 5433sherizat
  • 5004kokjal368
  • 3715mulai1009
  • 3536bella
  • 3457nurtai7
  • 3158muratkan
  • 3159zxcvbnm
  • 31010hansha7